Przykro nam, ale Twoja przeglądarka nie obsługuje wszystkich funkcjonalności portalu. W celu pełnego wykorzystania możliwości Platformy uaktualnij wersję przeglądarki lub skorzystaj z innej:

Google Chrome

Regulamin

 

§ 1 Słownik pojęć

  1. Sprzedawca – S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krótka 4, 61-012 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto w Poznaniu, pod numerem KRS 0000081332, NIP: 7820043153, Regon: 630114693, BDO:000088658, adres e-mail: biuro@gal.com.pl
  2. Platforma – system sprzedaży internetowej należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.galdlaaptek.pl, oraz w formie aplikacji na urządzenia mobilne o nazwie GAL dla aptek, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
  3. Kupujący – podmiot składający zamówienie za pośrednictwem Platformy, przy czym Kupującym mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą i oferujące nabywany za pośrednictwem Platformy Towar do dalszej odsprzedaży, w szczególności apteki i hurtownie farmaceutyczne.
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Platformy, w szczególności suplementy diety, artykuły spożywcze oraz kosmetyki, produkowane przez Sprzedawcę.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Platformy, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Platformy.
  1. Przedmiotem Zamówienia i następnie ewentualnej sprzedaży są Towary prezentowane za pośrednictwem Platformy w chwili składania Zamówienia.
  2. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
  3. Informacje i prezentacje dotyczące poszczególnych Towarów zawarte w Platformie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Jakość Towarów

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Platformy są towarami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów a także wszystkie niezbędne atesty i zezwolenia odpowiednie do ich charakteru i przeznaczenia.
  1. Sprzedawca zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:
   • Brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinnien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

   • Nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;

   • Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;

   • Wydanie Towaru w stanie niezupełnym;

§ 4 Składanie Zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Platformy, Kupujący loguje się w niej wypełniając udostępniany przez nią interaktywny formularz.
  1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący po zalogowaniu się postępuje zgodnie z instrukcjami na Platformie w szczególności dodając wybrany Towar do koszyka i wskazując zamawianą ilość.
  2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
   • automatyczną wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożenie Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków;
   • po opracowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę – wiadomość elektroniczną, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
  3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zweryfikować dane Zamówienia podane w przesłanej informacji, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej i w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z planowanym przez Kupującego zamówieniem, zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w sposób podany w tej informacji, w celu skorygowania niezgodności.
  4. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w informacji, o której mowa w ust. 3 a).
  5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia i niniejszego Regulaminu.

§ 5 Koszt dostawy

1. Koszty dostawy Towaru ponoszone są przez strony zgodnie z treścią Zamówienia.

2. Sprzedawca może odmówić wysyłki towarów poza granice Polski lub uzależnić taką dostawę od przyjęcia na siebie przez Kupującego jej ryzyka.

§ 6 Warunki płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • gotówką do rąk pracownika Sprzedawcy dostarczającego Towar lub firmy kurierskiej (za pobraniem);

 • kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) przelewem elektronicznym lub wygenerowanym linkiem do płatności;

 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449;

 • przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności, pod warunkiem nadania przez Sprzedawcę Kupującemu odpowiedniego statusu uprawniającego do tej formy płatności, który widoczny jest w panelu administracyjnym Kupującego na Platformie;

2. Termin płatności:

 • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;

 • w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

 • w przypadku przelewu bankowego z odroczonym terminem płatności, odpowiednio do treści nadanego Kupującemu statusu;

§ 7 Realizacja Zamówień

 1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
  1. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
  2. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić za pośrednictwem Platformy.
  3. Sprzedawca umożliwia odbiór Towarów w swoim magazynie wskazanym w Zamówieniu lub realizuje dostawę Towarów własnymi środkami lub za pośrednictwem kuriera.
  4. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje razem z przesyłką zawierającą zamówione Towary lub za zgodą Kupującego, wyrażoną w trakcie wypełniania interaktywnego formularza, w formie elektronicznej. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

§ 8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego i jakościowego przesyłki niezwłocznie po dostawie. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

§ 9 Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać za pośrednictwem Platformy, pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@gal.com.pl wskazując dokument sprzedaży lub numer zamówienia.
  2. Reklamacja nie wskazująca dokumentu sprzedaży, lub numeru zamówienia nie będzie rozpatrywana.

§ 10 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.

2. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Podanie danych Kupującego podczas procesu rejestracji w Platformie jest dobrowolne, lecz konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia. Brak udostępnienia tych danych uniemożliwia realizację zamówienia Kupującego.
  1. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
  2. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Regulamin”.